Kor är honor inom arten nötkreatur som har kalvat. Beteckningen ko finns inom många arter, men det är vanligen nötkreatur som avses. För att en ko ska kunna betecknas som en ko så måste den ha kalvat, d.v.s. fött barn, så att hon kan producera mjölk. Innan honan har kalvat för första gången så kallas hon kviga.

Kor främsta användningsområde för människan är mjölkproduktion, köttproduktion eller som dragdjur. Kor är spridna över hela världen och uppgår till miljontals djur. Inom hinduismen betraktas kor som heliga och får inte slaktas. I Indien förekommer det därför att kor ibland strövar fritt.